Charter voor de bescherming van persoonsgegevens – Versie 1 (06/2020)

Verantwoordelijk voor de verwerking en actualisering van dit beleid. 

De vzw “LA MAIS”, ondernemingsnummer 0861.262.406 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Leopold II-laan 184D in 1080 Brussel, wordt beschouwd als een “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van de Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 JULI 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “de AVG”).  

Dit gegevensbeschermingsbeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen als gevolg van wetgevende of andere ontwikkelingen (in het bijzonder op het gebied van de technologische middelen die worden gebruikt voor gegevensverwerking).  

Wij nodigen u uit om regelmatig naar deze pagina van de MAIS-website te gaan, waar u altijd de meest actuele versie van het gegevensbeschermingsbeleid vindt, dat bij elke wijziging van toepassing is zodra het online wordt gezet.  

Reikwijdte van deze verklaring 

Als begunstigde, partner, klant, leverancier of enige andere hoedanigheid van MAIS bent u betrokken bij deze verklaring, waarin de maatregelen worden beschreven die zijn genomen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en met betrekking tot uw rechten. 

Algemene principes. 

MAIS garandeert dat elke verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert, voldoet aan de AVG. 

Daarom is de MAAR:  

 • Implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen van de AVG. 
 • Zorg ervoor dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd. Als zodanig neemt MAIS passende maatregelen om vanaf het begin rekening te houden met gegevensbescherming in de context van haar activiteiten (principe van gegevensbescherming door ontwerp). 
 • Garandeert dat alleen gegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt die nodig zijn voor het specifieke doel van de verwerking. Dit geldt voor de hoeveelheid persoonsgegevens die worden verzameld, de omvang van de verwerking ervan, de bewaartermijn ervan en de toegankelijkheid ervan (standaardgegevensbeschermingsbeginsel).  

 

 Doel van de verwerking  

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld en gebruikt door de MAAR, zijn in zicht om de goede werking van de door MAIS aangeboden diensten en de daaruit voortvloeiende diensten te garanderen, en om de goede uitvoering van de overeenkomst te bewijzen.  

Deze gegevens worden ook gebruikt om de diensten aangeboden door MAIS te verbeteren, en in het bijzonder met betrekking tot de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning die haar site biedt, in relatie tot uw interesses. 

Over het algemeen is het doel van de verwerking van uw gegevens:  

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (in het bijzonder met betrekking tot de beveiliging en toegang tot het gebouw, maar ook met betrekking tot het beheer van kamers en publiek)  
 • Om aan contractuele verplichtingen te voldoen 

 

Gegevens die mogelijk worden verzameld, bewaartermijn en mededeling van deze gegevens aan derden. 

Meestal hebben de verzamelde gegevens betrekking op uw identiteit (achternaam, voornaam, geslacht) en uw contactgegevens (e-mail, telefoon, postadres, enz.). 

MAIS is de voornaamste ontvanger van deze gegevens en deze worden in geen geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers of partners waarmee MAIS samenwerkt om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen of om u adequaat van dienst te kunnen zijn.  

Noch MAIS, noch haar onderaannemers, noch haar partners verkopen uw gegevens.   

In het kader van contractuele relaties kunnen ook andere gegevens verzameld worden zoals rijksnummer, gezinssituatie, IBAN en BTW-nummer verbonden aan natuurlijke personen.  

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking en, behoudens wettelijke verplichtingen, niet langer dan 10 jaar.  

Gegevens die kunnen worden verzameld tijdens uw bezoek aan de website van MAIS.  

Wanneer u haar website bezoekt, verzamelt MAIS uw gegevens niet in de vorm van cookies.  

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kan deze gebruik maken van cookies. Het is mogelijk om het gebruik van deze cookies te beperken of te verwijderen. De instellingen kunnen per browser verschillen. Meer informatie kunt u verkrijgen via de volgende adressen: 

Internet Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari 
Adobe Flash-speler 

 

 

 

Jou rechten.  

Op grond van de AVG beschikt u over de onderstaande rechten. 

 1. Recht op toegang en informatie. 

U heeft recht op toegang tot uw gegevens, dat wil zeggen het recht op toegang, zonder dat u uw verzoek hoeft te rechtvaardigen, tot uw persoonsgegevens die door MAIS worden verwerkt. Ook kunt u verzoeken dat u een kopie van de verwerkte gegevens wordt verstrekt. 

MAIS kan de betaling verlangen van redelijke vergoedingen op basis van de administratieve kosten die verband houden met het aan haar gerichte verzoek. MAIS kan zich ook verzetten tegen elk kennelijk onrechtmatig verzoek.  

 1. Recht op rectificatie  

U heeft het recht om van MAIS zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of verouderd zijn. 

In het geval dat de gegevens worden gecorrigeerd, brengt MAIS elke onderaannemer of partner aan wie uw persoonsgegevens mogelijk zijn meegedeeld, op de hoogte, tenzij dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. 

 1. Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”) 

In de volgende gevallen kunt u van MAIS de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen:  

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld; 
 • de verwerking van de gegevens was uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u introk; 
 • u om gegronde redenen bezwaar maakt tegen de verwerking. 

Dit recht kan in ieder geval niet worden verleend indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die deze verwerking vereist of indien deze noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten. 

In het geval dat uw gegevens worden verwijderd, brengt MAIS elke onderaannemer of partner aan wie de persoonsgegevens mogelijk zijn meegedeeld, op de hoogte, tenzij dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. 

 1. Recht op beperking  

U heeft het recht om van MAIS de beperking van de verwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer één van de volgende hypotheses van toepassing is: 

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dit geval geldt de beperking slechts voor een periode die MAIS in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; 
 • De verwerking is onrechtmatig en in plaats van verwijdering eist u dat het gebruik ervan wordt beperkt;  
 • MAIS verwerkt uw gegevens niet langer voor verwerkingsdoeleinden, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 
 • U kunt aantonen dat u bezwaar heeft gemaakt tegen de behandeling. 

  

In geval van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens is MAIS verplicht om elke onderaannemer of partner aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of van elke beperking van de uitgevoerde verwerking. tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.  

 1. Recht op gegevensportabiliteit 

U heeft het recht om te verzoeken dat de gegevens die u aan MAIS heeft verstrekt, naar u worden verzonden in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder dat MAIS dit kan belemmeren.  

U kunt zelfs verzoeken dat uw gegevens rechtstreeks door MAIS worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dit technisch mogelijk is.  

 1. Recht om bezwaar te maken  

U heeft te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

In dit geval moet MAIS de verwerking van de betreffende gegevens onmiddellijk staken, tenzij:  

 • De MAIS toont alleen aan dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, uw rechten en uw vrijheden,  
 • Of dat MAIS aantoont dat er gronden zijn voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. 

 

De functionaris voor gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsautoriteit.  

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt doen gelden, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van MAIS (hierna “DPD”), die u kunt bereiken via het e-mailadres: dpo@aismolenbeek.be . 

Omdat het om persoonsgegevens gaat, en dus vertrouwelijk, moet uw verzoek vergezeld gaan van een bewijs van uw identiteit, in het bijzonder door het voorleggen van uw identiteitskaart. 

MAIS verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn op elk verzoek te reageren, en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van uw verzoek. 

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en conform de AVG kan de responstijd worden verlengd tot 3 maanden. 

Bij onenigheid of uitblijven van een reactie kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (APD), waarvan de volledige contactgegevens zijn: 

 

Autoriteit voor gegevensbescherming 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Zo een. : +32 (0)2 274 48 00 

Fax: +32 (0)2 274 48 35 

E-mail: contact@apd-gba.be 

URL: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact